Land Drilling Rig
0

بررسی انواع چاههای نفت و گاز از دو نظر قابل بررسی است . اول از نظر دلیل حفاری چاه و دوم از نظر زاویه حفاری چاهها.

الف – انواع چاههای نفت و گاز از لحاظ دلیل حفاری : 

۱- چاه وحشی (Wild Cat Well)

اولین چاهی که در منطقه کاملا ناشناخته به منظور اکتشاف حفر گردد؛ احتمال عدم موفقیت در کشف نفت با گاز در این چاه بیش تر از چاه های اکتشافی دیگر است.

۲- چاه اکتشافی (Exploration Well)

اطلاعات حفاری، فشار و سطوح تماس سیالات نسبت به چاه Wild Cat بیشتر است. چاه اکتشافی نیز جهت اثبات وجود گاز یا نفت حفاری می گردد

۳- چاه توسعه ای (Development Well)

وقتی وجود هیدروکربن در منطقه ثابت شد، جهت بهره برداری از مخزن در کل وسعت آن، چاه های توسعه ای حفاری می گردند.

۴- چاه واسطه (Infill Well)

این چاه، چاهی در زمره چاه های توسعه ای می باشد و هدف از حفر آن بهره برداری و افزایش تولید (با تخلیه قسمتی از مخزن) است. اگر در جاهایی از میدان که حفاری صورت نگرفته چاهی را حفر کنیم که تحت تأثیر هیچ یک از چاه های دیگر نباشد، آن را Infill Well گویند.

۵- چاه تزریقی (Injection Well)

به منظور تثبیت یا افزایش فشار مخزن و در نتیجه استخراج بیش تر هیدروکربن می توان گاز یا بخار آب را از طریق این چاهها به درون مخزن تزریق کرد.

۶- چاههای مشاهده ای آب یا گاز (Observation Wells)

جهت اندازه گیری فشار و تعیین سطح تماس سیالات در مخزن به کار برده می شوند.

۷- چاه های دفع آب زائد (Water Disposal Wells)

چاهی که به منظور دفع پساب واحدهای نمک زدایی و بهره برداری حفاری می گردد.

البته، می توان به چاه های توصیفی که به منظور شناخت گستره مخزن، حفاری می شوند، نیز اشاره نمود.

انواع چاه از لحاظ جهت (Orientation)

١- چاه های عمودی

حفر چاه به صورت عمودی تا عمق نهایی حفاری می شود.

۲- چاه های افقی

شکل زیر نمونه ای از حفاری چاه های افقی را نشان می دهد.           

۳- چاه های انحرافی

وقتی بنا به هر دلیلی حفر چاه از مسیر عمودی خارج گردد به آن حفاری انحرافی اطلاق می شود. شکل زیر این نمونه حفاری را نشان می دهد.

well types

well types

فوران گیر ها – سیستم کنترل فوران چاه (Well Control System)

مقاله قبلی

حفاری جهت دار یا حفاری انحرافی چاههای نفت و گاز

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.